wtorek, wrzesień 18, 2018

 

ROZPORZĄDZENIA MZ I ZARZĄDZENIA NFZ

PSYCHOTERAPIA - SYTUACJA PRAWNA w POLSCE – 18.05.2016.

 

            Psychoterapia jest istniejącym i uznanym w Polsce zawodem/specjalnością, wyszczególnionym pod numerem 228905 w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z dnia 17 maja 2010 r. ), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2010 r. Zaliczono ją w tym dokumencie do kategorii "Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani".

 

            W trakcie prac nad projektem ustawy regulującej zawód psychoterapeuty Ministerstwo Zdrowia i Polska Rada Psychoterapii uzgodniły (17.01.2007) projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii – tzw. Minima szkoleniowe dla psychoterapii. Wszystkie organizacje, członkowie Polskiej Rady Psychoterapii zadeklarowały dostosowanie swoich programów szkoleniowych do wymogów określonych w tym dokumencie. Uzgodnienia te stały się podstawą do obowiązującego obecnie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 6 listopada 2013 r., w którym określone są wymogi dotyczące osoby wykonującej psychoterapię w ramach służby zdrowia.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. z 2013 r., poz. 1386)http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001386 zawiera następującą definicję psychoterapeuty:

 

3) psycholog albo osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 

a) posiada dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.),

 

b) ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo–behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia,

 

c) posiada zaświadczenie, zwane dalej „certyfikatem psychoterapeuty”, poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w lit. b, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty – zwana dalej „osobą prowadzącą psychoterapię”, lub osoba, o której mowa w lit. a, posiadająca status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu, o którym mowa w lit. b, oraz posiadająca zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący kształcenie oraz pracująca pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty, zwana dalej „osobą ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty” .

 

Zarządzenie Nr 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

 

http://www2.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-792013dsoz,5831.html

 

30)  psychoterapeuta -osoba prowadząca psychoterapię, która ukończyła studia wyższe i podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii, o której mowa w załączniku nr 1, l.p. 1,: kolumna 3, pkt 3 i załączniku nr 6, l.p. 1, w części kolumna 2 pkt 6 - Sesja psychoterapii indywidualnej, kolumna 3, ust. 1 pkt 1 rozporządzenia;

 

21) osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty - osobę, o której mowa w załączniku nr 6, l.p. 1, w części: kolumna 2 pkt 6 - Sesja psychoterapii indywidualnej, kolumna 3, ust. 1 pkt 2 rozporządzenia;

 

Opracowanie: Anna Ostaszewska

 

Kontakt

contact us
informacje kontaktowe w zakładce KONTAKT

 

Konferencje i wydarzenia

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

BYNAJMNIEJ NIE SZALENIEC - XXVI Seminarium NLS

PBYNAJMNIEJ NIE SZALENIEC XXVI Seminarium NLS 27 II 2016 Poznań, os. Kosmonautów 110   Strona www: XXVI SEMINARIUM NLS   Prowadzenie:...

II Sympozjum im. Hanny Segal

II Sympozjum im. Hanny Segal  „PRZEPRACOWANIE W PRZECIWPRZENIESIENIU–NOWE SPOJRZENIE”  2 kwietnia 2016 r., Warszawa  Szanowni Państwo, Instytut Studiów Psychoanalitycznych...

Rewolucja w psychoterapii? Nowe idee, badania i praktyka

Zapraszamy Państwa na naszą II Międzynarodową Konferencję Naukowo€“ Szkoleniową:  „Rewolucja w psychoterapii? Nowe idee, badania i...