wtorek, wrzesień 18, 2018

 

KALENDARIUM PRAC POLSKIEJ RADY PSYCHOTERAPII

Dotychczasowy dorobek PRP

  • Od 2006 r. współpraca z Ministerstwem Zdrowia przy opracowywaniu projektu legislacji zawodu psychoterapeuty (w ramach Ustawy o niektórych zawodach medycznych). Opiniowanie propozycji ministerialnych.
  • W ramach powyższych działań został wypracowany przez Radę ramowy program całościowego szkolenia psychoterapeutów. Określa on minimalne wymogi ilościowe oraz podstawowe elementy składowe szkolenia w sposób, który szanuje specyfikę każdego podejścia terapeutycznego. Od początku swojego istnienia PRP podejmuje starania o równe traktowanie przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia certyfikatów psychoterapeuty, które zostały wydane przez organizacje szkolące i/lub certyfikujące psychoterapeutów w oparciu o wymieniony wyżej program ramowy. Celem Rady w tym przypadku jest taki system refundacji psychoterapii, który będzie uwzględniał:
  • Kilkukrotnie PRP dokonywała interwencji w sprawie zarządzeń Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ, dotyczących refundacji psychoterapii, które dyskryminowały znaczną część środowiska psychoterapeutów w Polsce.
  • Po rezygnacji przez Ministerstwo Zdrowia z prób objęcia psychoterapii ustawą o niektórych zawodach medycznych, co w praktyce okazało się niewykonalne, PRP podjęło prace nad przygotowaniem własnego projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty, które trwają do chwili obecnej. Do zakończenia tej fazy przygotowań projektu pozostało uzgodnienie kilku najbardziej spornych punktów.

1) kryteria merytoryczne,

2) równość wobec prawa wszystkich podmiotów szkolących i/lub certyfikujących oraz

3) zapewnienie maksymalnego dostępu pacjentom do wykwalifikowanych psychoterapeutów.

 

 

PRACE NAD USTAWĄ DOTYCZĄCĄ PSYCHOTERAPII

 

W ciągu ostatnich czterech lat podjęto próbę ustawowego uregulowania statusu psychoterapii w Polsce. Ministerstwo Zdrowia przygotowało cztery rządowe projekty ustaw (www.mz.gov.pl):

 

- z 4.12.2006 – projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych

 

- z 11.08.2008 -  projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych

 

- z 10.02.2009 – projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

 

 - z 31.05.2010 projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

 

 

 

Kalendarium :

 

22.02.2006 Spotkanie w siedzibie Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego w Warszawie przedstawicieli towarzystw psychoterapeutycznych w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska w sprawie kluczowych rozwiązań dotyczących szkolenia w psychoterapii

 

 

26.07.2006 Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, przekazany do konsultacji społecznych

 

 

22.09.2006 – konferencja uzgodnieniowa ws. ustawy w Ministerstwie Zdrowia

 

Wrzesień 2006 Powstaje Polska Rada Psychoterapii, która 29.09.2006 przekazuje do Ministerstwa Zdrowia wspólne, uzgodnione przez wszystkie towarzystwa uwagi do ustawy

 

 

4.12.2006 Projekt ustawy Ministerstwa Zdrowia o niektórych zawodach medycznych po konsultacjach społecznych

 

 

15.12.2006 Pismo Polskiej Rady Psychoterapii do Narodowego Funduszu zdrowia w sprawie refundacji usług psychoterapeutycznych

 

 

19.01.2007 Projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie ramowego programu nauczania  w zakresie psychoterapii uzgodniony w ramach prac PRP i MZ.

 

 

22.02.2007 Uchwalenie statutu Polskiej Rady Psychoterapii

 

 

Drugi kwartał 2007 Skierowanie projektu ustawy przez Rząd do Sejmu

 

 

Wrzesień - październik 2007 – wcześniejsze wybory parlamentarne i zmiana rządu – w wyniku tego projekt ustawy zgodnie z prawem został odesłany do Ministerstwa Zdrowia

 

 

Wrzesień 2007. Pismo Polskiej Rady Psychoterapii do Prezesa NFZ w sprawie kontraktacji usług psychoterapeutycznych, protestujące przeciwko monopolom Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

 

10.04.2008 Spotkanie Prezydium Polskiej Rady Psychoterapii i Wiceministrem Zdrowia Markiem Twardowskim

 

 

 

18.04.2008 Spotkanie Prezydium Polskiej Rady Psychoterapii z krajowym specjalistą ds. psychiatrii, prof. Markiem Jaremą

 

 

 

11.08.2008 Nowy rząd przekazuje nowy projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych do konsultacji społecznych

 

W przepisach przejściowych certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (wymienionych z nazwy) nie wymaga dalszej weryfikacji w odróżnieniu od certyfikatów pozostałych stowarzyszeń psychoterapeutycznych.

 

 

11.09.2008 Uwagi krytyczne w sprawie projektu rządowego do Ministra Zdrowia przesyła Polska Rada Psychoterapii

 

 

22.09.2008 Konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Zdrowia ws. projektu ustawy

 

 

30.09.2008 Druga konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Zdrowia dotycząca projektu ustawy w zakresie samej psychoterapii

 

 

14.10.2008 Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

 

z dnia 14 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w którym zostaje zdefiniowany zawód psychoterapeuty:

 

„Psychoterapeuta - osoba, która ukończyła studia wyższe, posiada zaświadczenie o ukończeniu atestowanego lub rekomendowanego szkolenia w zakresie psychoterapii i może prowadzić psychoterapię. Dokumentem potwierdzających uzyskanie kwalifikacji psychoterapeuty (do czasu wydania odrębnych przepisów określających umiejętności psychoterapeutów) jest certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego”.

 

10.02.2009 Projekt Ministra Zdrowia ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

 

 

11.02.2009 Ministerstwo Zdrowia kieruje projekt ustawy do Komitetu Stałego Rady Ministrów

 

W przepisach przejściowych nadal pozostaje zapis, że certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (wymienionych z nazwy) nie wymaga dalszej weryfikacji w odróżnieniu od certyfikatów pozostałych stowarzyszeń psychoterapeutycznych.

 

 

Luty 2009 Spotkanie Prezydium PRP z Wiceministrem Zdrowia Adamem Frączakiem ws. projektu ustawy

 

 

27.02.2009 Uwagi Polskiej Rady Psychoterapii, negatywnie oceniające istotne rozwiązania zawarte w projekcie – Pismo PRP do Komitetu Stałego Rady Ministrów

 

 

Luty 2009 Projekt ustawy nie został rekomendowany Radzie Ministrów przez Komitet Stały Rady Ministrów (między innymi negatywna opinia Ministerstwa Gospodarki)

 

 

14.05.2009 Pismo PRP do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta ws kontraktowania usług psychoterapeutycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

 

 

Sierpień 2009 – konsultacje społeczne dotyczące rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń refundowanych ze środków publicznych – protest PRP przeciw propozycji zapisów będących kopią  rozwiązań zawartych w zarządzeniu Prezesa NFZ z 2008

 

 

30.08.2009Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

 

W załączniku nr 6 określone zostały „Wymagane kwalifikacje do sesji psychoterapii indywidualnej” w brzmieniu:

 

  1. Osoba, która ukończyła studia wyższe i szkolenie w zakresie psychoterapii, zwana dalej „osobą prowadzącą psychoterapię” lub
  2. Osoba, która jest w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii, zwana dalej „osobą w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty”

 

31.08.2009 Pismo PRP do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z zaproszeniem na spotkanie

 

 

Wrzesień 2009  Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień; podtrzymujący monopol 2-PTP-ów, sprzeczny z rozporządzenie Ministra Zdrowia.

 

 

 

Wrzesień 2009 pismo Polskiej Rady Psychoterapii do Ministra Zdrowia w sprawie projektu Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o wprowadzenie  zmian zgodnych z Rozporządzeniem MZ.

 

 

28.10.2009. Spotkanie Prezydium PRP z przedstawicielami Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 

 

2 listopad 2009 Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Główna różnica wobec poprzednich uregulowań NFZ polega na zwrocie „a w szczególności” w definicjach psychoterapeuty, osoby w trakcie szkolenia, superwizora – co (po zasięgniętych konsultacjach prawnych) oznacza, że pojęciem tym nie są objęte jedynie certyfikaty i szkolenia obu PTP, a stanowią one przypadek szczególny.

 

 

 

6.11.2009 Pismo z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta informujące o wszczęciu postępowania w sprawie praktyk monopolistycznych w NFZ.

 

 

10.12.2009 Pismo PRP do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta ws. zawężenia definicji psychoterapeuty w zarządzeniu Prezesa NFZ z dn. 2.11.09. wobec obowiązującej definicji psychoterapeuty zawartej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 30.08.09.

 

 

15.01.2010 PRP ustala definicję psychoterapii w brzmieniu:

 

 

 

„Psychoterapia jest celowym planowanym oddziaływaniem psychologicznym zmierzającym do złagodzenia lub usunięcia zaburzeń funkcjonowania psychicznego i społecznego, wspierającym dążenia jednostki/rodziny do zdrowia i rozwoju.”

 

- PRP ustala stanowisko wobec projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologow przygotowywanego przez MPiPS (tekst nadesłany do PRP przez Małgorzatę Toeplitz-Winiewską) – PRP ponownie zaprasza Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego na spotkanie

 

 

Luty 2010 Spotkanie przedstawicieli PRP z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 

 

3.02.2010 Kolejna wersja  projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia została przyjęta przez Kierownictwo MZ / po uzgodnieniach resortowych przeprowadzonych zgodnie z protokołem ustaleń Nr 58/2009 r. z posiedzenia Komitetu Rady Ministrów w dniu 29 października 2009 r/.

 

 

30.04. 2010 List PRP do Ministra Michała Boni ws. rozwiązań systemowych dla zawodu psychoterapeuty

 

 

31.05.2010 Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia jest skierowany przez MZ do Komitetu Stałego Rady Ministrów

 

 

6..07.2010 Skarga PRP do Komitetu Stałego Rady Ministrów na naruszenie procedur dot. konsultacji społecznych ws. projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych.

 

 

14.07.2010 Spotkanie przedstawicieli PRP w Ministerstwie Zdrowia z Dyrektor Katarzyną Chmielewską w sprawie projektu ustawy

 

 

10.08.2010 Wniosek PRP do Komitetu Stałego Rady Ministrów o wycofanie psychoterapii z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych

 

 

09.2010 Nowy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień zmieniający rozporządzenie z 2009 r. – PRP przesyła uwagi do projektu w ramach konsultacji społecznych.

 

 

13.09.2010 Konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Zdrowia dotycząca zmiany  projektu Rozporządzenia  Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.  PRP przedstawia swoje uwagi.

 

23.10.2010 Wniosek PRP do Sejmowej Komisji Zdrowia o wycofanie psychoterapii z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych.

 

 

Listopad-grudzień 2010 – spotkania z posłami ws. wycofania psychoterapii z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych.

 

 

Grudzień 2010 – przygotowywanie projektu odrębnej ustawy regulującej zawód psychoterapeuty.

 

 

0d stycznia 2011 do chwili obecnej  Polska Rada Psychoterapii pracuje nad przygotowaniem społecznego projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty.

 

 

29.04.2011 -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

 

Dz.U.11.101,583-z dnia 17.05.2011

 

W załączniku nr 4 i nr 6 definiuje osobę, która może realizować psychoterapię ze środków publicznych (NFZ) w sposób następujący:

 

„Osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 

a) posiada dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.),

 

b) ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia,

 

c) posiada zaświadczenie,

 

zwane dalej „certyfikatem psychoterapeuty”, poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w lit. b, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty.”

 

Od września 2011 – udział przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w pracach PRP dot.  społecznego projektu ustawy regulującej zawód psychoterapeuty.

 

 

17.10.2011 - Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 65/2011/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

 

 

18.10.2011 – pismo PRP do Minister Zdrowia p. Ewy Kopacz zawierające uwagi do definicji psychoterapeuty zawartej w rozporządzeniu MZ z dn. 29.04.2011.

 

 

29.12.2011 – skarga PRP do Ministra Zdrowia p. Bartosza Arłukowicza dotycząca skutków wprowadzenia  definicji psychoterapeuty zawartej w rozporządzeniu MZ z dn. 29.04.2011.

 

 

30.05.2012 – pismo PRP do Krajowego Konsultanta ds. Psychiatrii,  prof. Marka Jaremy zawierające uwagi do definicji psychoterapeuty zawartej w rozporządzeniu MZ z dn. 29.04.2011. oraz propozycje zmian.

 

 

1.06.2012 – Spotkanie przedstawicieli Polskiej Rady Psychoterapii z Krajowym Konsultantem ds. Psychiatrii,  prof. Markiem Jaremą w celu omówienia sytuacji po wejściu w życie ostatniego zarządzenia Prezesa NFZ

 

 

3.06.2012. Pismo PRP do Krajowego Konsultanta ds. Psychiatrii, prof. Marka Jaremy zawierające propozycje zmian definicji psychoterapeuty zawartej w rozporządzeniu MZ z dn. 29.04.2011.

 

10.12.2012. Pismo do prof. Jana Tylki konsultanta krajowego ds. psychologii klinicznej z zapytaniem, czy psycholog ma obowiązek stawiania diagnozy medycznej.

 

7.01.2013. Prof. Tylka w odpowiedzi na zapytanie PRP informuje, że psycholog nie ma uprawnień do stawiania diagnozy medycznej, tylko psychologicznej.

 

6.11.2013. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. z 2013 r., poz. 1386) zawierające definicję psychoterapeuty oraz osoby ubiegającej się o certyfikat psychoterapeuty.

 

„Osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 

a) posiada dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.),

 

b) ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo–behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia,

 

c) posiada zaświadczenie, zwane dalej „certyfikatem psychoterapeuty”, poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w lit. b, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty – zwana dalej „osobą prowadzącą psychoterapię”, lub osoba, o której mowa w lit. a, posiadająca status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu, o którym mowa w lit. b, oraz posiadająca zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący kształcenie oraz pracująca pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty, zwana dalej „osobą ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty” .

 

13.12.2013. Zarządzenie Nr 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień zawierające definicję psychoterapeuty oraz osoby ubiegającej się o certyfikat psychoterapeuty.

 

30) psychoterapeuta - osoba prowadząca psychoterapię, która ukończyła studia wyższe i podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii, o której mowa w załączniku nr 1, l.p. 1,: kolumna 3, pkt 3 i załączniku nr 6, l.p. 1, w części kolumna 2 pkt 6 - Sesja psychoterapii indywidualnej, kolumna 3, ust. 1 pkt 1 rozporządzenia;

 

21) osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty - osobę, o której mowa w załączniku nr 6, l.p. 1, w części: kolumna 2 pkt 6 - Sesja psychoterapii indywidualnej, kolumna 3, ust. 1 pkt 2 rozporządzenia;

 

29.09.2015. Pismo do Ministra Zdrowia Mariana Zembali ws. współpracy z PRP.

 

21.01.2016. Pismo do Ministra Zdrowia – Konstantego Radziwiłła ws. spotkania z PRP w celu przedstawienia jej prac nad regulacją zawodu psychoterapeuty.

 

22.01.2016. Pismo PRP do Min. Elżbiety Rafalskiej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. projektu ustawy o zawodzie psychologa.

 

22.02.2016. Spotkanie przedstawicieli PRP z Wiceministrem Zdrowia Jarosławem Pinkasem ws projektu ustawy regulującej zawód psychoterapeuty.

 

15.03.2016. Decyzja MPiPS o włączeniu PRP do listy organizacji biorących udział w konsultacjach społecznych dot. ustawy o zawodzie psychologa.

 

8.06.2016. Spotkanie przedstawicieli PRP w Ministerstwie Zdrowia dot. regulacji zawodu psychoterapeuty w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. z 2013 r., poz. 1386).

 

25.07.2016. Spotkanie przedstawicieli PRP z Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem w sprawie regulacji dotyczących zawodu psychoterapeuty w Polsce.

17.10.2016. Wysłanie uwag PRP do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

 

 

Kontakt

contact us
informacje kontaktowe w zakładce KONTAKT

 

Konferencje i wydarzenia

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

BYNAJMNIEJ NIE SZALENIEC - XXVI Seminarium NLS

PBYNAJMNIEJ NIE SZALENIEC XXVI Seminarium NLS 27 II 2016 Poznań, os. Kosmonautów 110   Strona www: XXVI SEMINARIUM NLS   Prowadzenie:...

II Sympozjum im. Hanny Segal

II Sympozjum im. Hanny Segal  „PRZEPRACOWANIE W PRZECIWPRZENIESIENIU–NOWE SPOJRZENIE”  2 kwietnia 2016 r., Warszawa  Szanowni Państwo, Instytut Studiów Psychoanalitycznych...

Rewolucja w psychoterapii? Nowe idee, badania i praktyka

Zapraszamy Państwa na naszą II Międzynarodową Konferencję Naukowo€“ Szkoleniową:  „Rewolucja w psychoterapii? Nowe idee, badania i...